Danh hiệu

Photogenic

Ăn ảnh

Những điều nhỏ như tải lên một hình ảnh cá nhân làm cho cộng đồng tốt đẹp hơn. Cảm ơn!

Giải thưởng 20 điểm

Padawan

Padawan

Đã 10 hoặc hơn các bài viết đánh dấu như một giải pháp

Giải thưởng 10 điểm

YourPostFavourited

Bài viết được yêu thích nhất

Bạn có một hoặc nhiều bài viết đã được yêu thích nhất của các thành viên khác

Giải thưởng 2 điểm

PosterVoteUp

Nhận bình chọn

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ nhận được cuộc bỏ phiếu đầu tiên của họ lên từ một người dùng khác

Giải thưởng 2 điểm

MemberForAYear

Kỷ niệm đầu tiên

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng sau khi kỷ niệm năm đầu tiên của họ

Giải thưởng 2 điểm

TheGrouch

Thẻ cằn nhằn

Huy hiệu này được trao cho những người dùng đã bình chọn xuống những người dùng khác đăng tải 10 lần hoặc hơn

OneThousandPoints

Đạt trên ngàn điểm

Huy hiệu này được trao cho những người dùng đã nhận được 1000 điểm

Giải thưởng 10 điểm

JediMaster

Thạc sĩ

Đã 50 hoặc hơn bài viết đánh dấu thành công như một câu trả lời

Giải thưởng 50 điểm

YourPostFavouritedTenTimes

Được công nhận bài viết

Một hoặc nhiều bài viết của bạn đã được yêu thích nhất với 10 người trở lên

Giải thưởng 10 điểm

PostMentionsUmbraco

Umbraco Fan

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng đề cập đến Umbraco trong bài viết của mình

Giải thưởng 1 điểm

PosterMarkAsSolution

Người đưa giải pháp

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng khi bài viết của họ được đánh dấu như là giải pháp cho một chủ đề

Giải thưởng 2 điểm

UserVoteUp

Bình chọn viên

Huy hiệu này được trao cho người dùng sau khi họ thực hiện bình chọn đầu tiên của họ

Giải thưởng 2 điểm

FavouriteFirstPost

Bài đầu tiên được yêu thích nhất

Bạn đã yêu thích nhất bài đầu tiên của bạn

Giải thưởng 1 điểm

AuthorMarkAsSolution

Câu hỏi của bạn giải quyết

Huy hiệu này được trao cho một người sử dụng khi họ đánh dấu người dùng khác đăng bài như là giải pháp cho chủ đề của mình

Giải thưởng 2 điểm

Close