Đọc số tiền thành chữ trên crystal Report

 • 259 lượt xem
 • Bài cuối 10 Tháng Mười Một 2019
Le Alvin đăng này 23 Tháng Mười 2019

Trên report có 1 field tính tổng tiền, cho hỏi làm cách nào để chuyển từ số tiền thành chữ

Đính kèm tập tin

admin đăng này 10 Tháng Mười Một 2019

hàm này thì nhiều lắm bạn

 //123 => một trăm hai ba đồng
    //1,123,000=>một triệu một trăm hai ba nghìn đồng
    //1,123,345,000 => một tỉ một trăm hai ba triệu ba trăm bốn lăm ngàn đồng
    string [] mNumText = "không;một;hai;ba;bốn;năm;sáu;bảy;tám;chín".Split(';');
    //Viết hàm chuyển số hàng chục, giá trị truyền vào là số cần chuyển và một biến đọc phần lẻ hay không ví dụ 101 => một trăm lẻ một
    private string DocHangChuc(double so,bool daydu)
    {
      string chuoi = "";
      //Hàm để lấy số hàng chục ví dụ 21/10 = 2
      Int64 chuc = Convert.ToInt64(Math.Floor((double)(so / 10)));
      //Lấy số hàng đơn vị bằng phép chia 21 % 10 = 1
      Int64 donvi = (Int64)so%10;
      //Nếu số hàng chục tồn tại tức >=20
      if (chuc>1) {
        chuoi = " " + mNumText[chuc] + " mươi";
        if (donvi==1) {
          chuoi += " mốt";
        }
      } else if (chuc==1) {//Số hàng chục từ 10-19
        chuoi = " mười";
        if (donvi==1) {
          chuoi += " một";
        }
      } else if (daydu && donvi>0) {//Nếu hàng đơn vị khác 0 và có các số hàng trăm ví dụ 101 => thì biến daydu = true => và sẽ đọc một trăm lẻ một
          chuoi = " lẻ";
      }
      if (donvi==5 && chuc>=1) {//Nếu đơn vị là số 5 và có hàng chục thì chuỗi sẽ là " lăm" chứ không phải là " năm"
        chuoi += " lăm";
      } else if (donvi>1||(donvi==1&&chuc==0)) {
        chuoi += " " + mNumText[ donvi ];
      }
      return chuoi;
    }
    private string DocHangTram(double so,bool daydu)
    {
      string chuoi = "";
      //Lấy số hàng trăm ví du 434 / 100 = 4 (hàm Floor sẽ làm tròn số nguyên bé nhất)
      Int64 tram = Convert.ToInt64(Math.Floor((double)so/100));
      //Lấy phần còn lại của hàng trăm 434 % 100 = 34 (dư 34)
      so = so%100;
      if (daydu || tram>0) {
        chuoi = " " + mNumText[tram] + " trăm";
        chuoi += DocHangChuc(so,true);
      } else {
        chuoi = DocHangChuc(so,false);
      }
      return chuoi;
    }
    private string DocHangTrieu(double so,bool daydu)
    {
      string chuoi = "";
      //Lấy số hàng triệu
      Int64 trieu = Convert.ToInt64(Math.Floor((double)so/1000000));
      //Lấy phần dư sau số hàng triệu ví dụ 2,123,000 => so = 123,000
      so = so%1000000;
      if (trieu>0) {
        chuoi = DocHanTram(trieu,daydu) + " triệu";
        daydu = true;
      }
      //Lấy số hàng nghìn
      Int64 nghin = Convert.ToInt64(Math.Floor((double)so / 1000));
      //Lấy phần dư sau số hàng nghin 
      so = so%1000;
      if (nghin>0) {
        chuoi += DocHangTram(nghin,daydu) + " nghìn";
        daydu = true;
      }
      if (so>0) {
        chuoi += DocHangTram(so,daydu);
      }
      return chuoi;
    }
    public string ChuyenSoSangChuoi(double so)
    {
      if (so==0) 
        return mNumText[0];
      string chuoi = "", hauto = "";
      do {
        //Lấy số hàng tỷ
        so = Convert.ToInt64(Math.Floor((double)so / 1000000000));
        //Lấy phần dư sau số hàng tỷ
        double ty = so % 1000000000;
        if (so>0) {
          chuoi = DocHangTrieu(ty,true) + hauto + chuoi;
        } else {
          chuoi = DocHangTrieu(ty,false) + hauto + chuoi;
        }
        hauto = " tỷ";
      } while (so>0);
      return chuoi + " đồng";
    } 
  }

TEDU

Close