Trang View Login.

Hiện tại mình có thể chạy được nhưng nó không trả về model nên không xác đinh được đăng nhập được hay không.

Mình mới bắt đầu mong mọi người giúp đở