vietsang.club sẽ giải thích cho mọi người biết thêm về chuỗi JSON - một định dạng để lưu trữ và vận chuyển dữ liệu. JSON thường được sử dụng khi dữ liệu được gửi từ máy chủ đến trang web.

JSON là gì?

  • JSON là viết tắt của Java Script Object Notation
  • JSON là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ
  • JSON là ngôn ngữ độc lập *
  • JSON là “tự mô tả” và dễ hiểu

* Cú pháp JSON có nguồn gốc từ cú pháp ký hiệu đối tượng JavaScript, nhưng định dạng JSON chỉ là văn bản. Code để đọc và tạo dữ liệu JSON có thể được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Ví dụ JSON

Cú pháp JSON này xác định một đối tượng nhân viên: một mảng gồm 3 bản ghi nhân viên (đối tượng):

Ví dụ JSON

{
"employees":[
{"firstName":"John""lastName":"Doe"},
{"firstName":"Anna""lastName":"Smith"},
{"firstName":"Peter""lastName":"Jones"}
]
}

Định dạng JSON đánh giá các đối tượng JavaScript

Định dạng JSON hoàn toàn giống với code để tạo các đối tượng JavaScript.

Do sự giống nhau này, một chương trình JavaScript có thể dễ dàng chuyển đổi dữ liệu JSON thành các đối tượng JavaScript gốc.

Quy tắc cú pháp JSON

  • Dữ liệu nằm trong cặp tên/giá trị
  • Dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy
  • Dấu ngoặc nhọn chứa đối tượng
  • Dấu ngoặc vuông giữ mảng

Dữ liệu JSON – Tên và giá trị

Dữ liệu JSON được viết dưới dạng cặp tên / giá trị, giống như các thuộc tính đối tượng JavaScript.

Một cặp tên/giá trị bao gồm một tên trường (trong dấu ngoặc kép), theo sau là dấu hai chấm, theo sau là một giá trị:

"firstName":"John"

Tên JSON yêu cầu dấu ngoặc kép. Tên JavaScript thì không.

Đối tượng JSON

Các đối tượng JSON được viết bên trong dấu ngoặc nhọn. Giống như trong JavaScript, các đối tượng có thể chứa nhiều cặp tên/giá trị:

{"firstName":"John", "lastName":"Doe"}

Mảng JSON

Mảng JSON được viết bên trong dấu ngoặc vuông. Giống như trong JavaScript, một mảng có thể chứa các đối tượng:

"employees":[
  {"firstName":"John", "lastName":"Doe"}, 
  {"firstName":"Anna", "lastName":"Smith"}, 
  {"firstName":"Peter", "lastName":"Jones"}
]

Trong ví dụ trên, đối tượng “nhân viên” là một mảng. Nó chứa ba đối tượng. Mỗi đối tượng là một hồ sơ của một người (có tên và họ).

Xem thêm>>>Định nghĩa đối tượng trong JavaScript

Chuyển đổi một chuỗi JSON thành một đối tượng JavaScript

Một cách sử dụng phổ biến của JSON là đọc dữ liệu từ máy chủ web và hiển thị dữ liệu trong trang web. Để đơn giản, điều này có thể được thể hiện bằng cách sử dụng một chuỗi làm đầu vào.

Đầu tiên, tạo một chuỗi JavaScript chứa cú pháp JSON:

var text = '{ "employees" : [' +
'{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" },' +
'{ "firstName":"Anna" , "lastName":"Smith" },' +
'{ "firstName":"Peter" , "lastName":"Jones" } ]}';

Sau đó, sử dụng hàm tích hợp JavaScript JSON.parse () để chuyển đổi chuỗi thành đối tượng JavaScript:

var obj = JSON.parse(text);

Cuối cùng, sử dụng đối tượng JavaScript mới trong trang của bạn:

Ví dụ

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML =
obj.employees[1].firstName + " " + obj.employees[1].lastName;
</script>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>Create Object from JSON String</h2>

<p id="demo"></p>

<script>
var text = '{"employees":[' +
'{"firstName":"John","lastName":"Doe" },' +
'{"firstName":"Anna","lastName":"Smith" },' +
'{"firstName":"Peter","lastName":"Jones" }]}';

obj = JSON.parse(text);
document.getElementById("demo").innerHTML =
obj.employees[1].firstName + " " + obj.employees[1].lastName;
</script>

</body>
</html>