Mình đang học khóa học Làm dự án với ASP.NET Core 3.1, tới bài 11 khi thêm bảng cho Asp.Net Core Identity. Mình đã cấu hình AppUser, Cart, Order, Translation, AppUserConfiguaration=> Sau đó Add-Migration AspNetCoreIdentityDatabase thì console thông báo build thành công nhưng Migraton mới tạo ra không có thay đổi theo các cấu hình mình đã thêm.

Lỗi này do đâu vậy ạ?

Migration mới sau khi add

 

đây là Migration mới sau khi mình add, nó không có tạo bảng AppUsers, AppRoles hay thêm các khóa phụ cho các bảng Cart, Order, Translation