dạ hiện e Search tiếng việt không dấu từ database có dấu.?

  • 93 lượt xem
  • Bài cuối 15 Tháng Mười 2018
  • Chủ đề được giải quyết
Nghia Nguyen đăng này 15 Tháng Chín 2018

dạ hiện ngay chổ dbNullExp  nó chạy đến đó là báo null ạ e sử dụng mongoDB dạ e chưa biết nguyên nhân sai là do đâu hết ạ

 

public List<Sach> ListName(string keyWord)

        {

            Func<Sach, bool> isPositive = delegate (Sach sach)

            {

                return (ConvertToUnSign(sach.TenSach).IndexOf(keyWord, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) >= 0) ? true : false;

            };

            var dbNullExp = Expression.Field(expression:null, type: typeof(Sach), fieldName: "Value");

              Expression<Func<Sach, bool>> idFunc = Expression.Lambda<Func<Sach, bool>> (Expression.Call(isPositive.Method, dbNullExp));

            var List = _DatabaseCollection.Find(idFunc).ToList();

            //var lita = SearchFor(idFunc);

            return List;

        }

 

        private string ConvertToUnSign(string input)

        {

            input = input.Trim();

            for (int i = 0x20; i < 0x30; i++)

            {

                input = input.Replace(((char)i).ToString(), " ");

            }

            Regex regex = new Regex(@"\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");

            string str = input.Normalize(NormalizationForm.FormD);

            string str2 = regex.Replace(str, string.Empty).Replace('đ', 'd').Replace('Đ', 'D');

            while (str2.IndexOf("?") >= 0)

            {

                str2 = str2.Remove(str2.IndexOf("?"), 1);

            }

            return str2;

        }

Sắp xếp theo: Chuẩn | Mới nhất | Bình chọn
admin đăng này 15 Tháng Mười 2018

a có 1 phương pháp nữa là dùng full text search

TEDU

Nghia Nguyen đăng này 15 Tháng Mười 2018

dạ e cãm ơn anh e làm được rồi,e sử dụng delegate trong mệnh đề where hơi châm nhưng thôi kệ giải quyết được vấn đề tạm thời

,e thao tác dứ mogodb nên chưa biết đánh index sao

Close