Chào mọi người. Hiện tại mình đang gặp vấn đề sau:

Cần đổ dữ liệu từ SQLite vào Datatable trên View Razor Page  (trên .net core 3.1 và không dùng Controller):

Mình có đoạn code như sau:

(sử dụng thư viện: jquery.dataTables.min.js

Trên View:

<div id="tb_DanhSachSV" class='main_div'>
    <div style="float:left;width:100%;">
      <h2 class='ahead'>Danh sách Sinh viên</h2>
    </div>
    <table id="tb_DanhSachSV" class="display" width="100%" cellspacing="0">
      <thead>
        <tr>          
          <th>MaSV</th>
          <th>TenSV</th>
          <th>NgaySinh</th>          
          <th>NgayTao</th>
          <th>#</th>
        </tr>
      </thead>
    </table>
</div>

Và code Javascript trên View:

<script>
$(document).ready(function () {
      GetAllRecord_tb_SinhVien();      
    });

function GetAllRecord_tb_SinhVien() {      
      const sqlite3 = require('sqlite3').verbose();
      // open the database
      let db = new sqlite3.Database('SinhVienApp.db');      
      let result = db.run("SELECT MaSV, TenSV, NgaySinh, NgayTao FROM tb_SinhVien 
 ORDER BY MaSV;");

      if (result.isValid == false) {
        test.log("Bảng chưa có dữ liệu!")
      }
      else {
        var row = ''
        while (result.isValid) {          
          row = '<tr class="datarow">';
          row += '<td>' + result.value(0) + '</td>';
          row += '<td>' + result.value(1) + '</td>';
          row += '<td>' + result.value(2) + '</td>';
          row += '<td>' + result.value(3) + '</td>';
          row += '</tr>

          if (row !== '') {
            $('#tb_DanhSachSV').append(row);
          }
          result.toNext();
        }                
      }

      $('#tb_DanhSachSV').DataTable({ 'name': '123' });
      init();
      // close the database connection
      db.close();

    };
</script>

Code trên chưa hoạt động, chưa đổ được dữ liệu ra Table. Nhờ mọi người xem và góp ý.

Trân trọng