Lõi Incorrect syntax near the keyword 'CHECK' trong SQL

  • 1,1K lượt xem
  • Bài cuối 24 Tháng Mười 2016
POP.NPC.2001 đăng này 24 Tháng Mười 2016

tui bị mắc lỗi này trong sql server 

USE sample1

ALTER TABLE Author

ALTER COLUMN AuthorID INT NOT NULL CHECK[AuthorID>1] 

lỗi :::::

Incorrect syntax near the keyword 'CHECK'.

Vậy là sao nhỉ mọi người???????Sửa giúp tui cái!!!!!!!!!!

admin đăng này 24 Tháng Mười 2016

Bạn phải tách lệnh ra nhé

 

ALTER TABLE Author

ALTER COLUMN AuthorID INT NOT NULL 

alter table Author

add CONSTRAINT chk_AuthorID CHECK (AuthorID>1)

TEDU

Close