Bài 1: Cách đọc và update dữ liệu trên table với jQuery và ASP.NET MVC:

 

Bài 2: Phân trang danh sách AJAX sử dụng plugin trong Jquery:

Bài 3: Đọc dữ liệu sử dụng Entity Framework Code First

Bài 4: Thêm mới bản ghi sử dụng Bootstrap Modal AJAX

Bài 5: Cập nhật bản ghi sử dụng Bootstrap Popup

Bài 6: Xóa bản ghi sử dụng Bootbox cofirm

Bài 7: Tìm kiếm bản ghi với AJAX MVC

TEDU